Stipendier / understöd

Vi gläder oss för de rekordmånga ansökan vi fått i år. Tyvärr betydde det dock att många bra ansökan inte kunde godkännas pga. ett begränsat antal stipendier. De ansökanden som beviljats stipendium har blivit meddelade.

Svenskspråkiga studeranden kan ansöka om ett stipendium om 980 euro. Ansökningstiden för stipendier är
16.9.2018 - 4.10.2018. Stiftelsen annonserar i Hufvudstadsbladet innan ansökningstiden börjar. Ansökningarna bör skickas per post och vara oss tillhanda senast den 8.10.2018, endast fullständiga ansökningar som skickats inom ansökningstiden beaktas. Ansökningen skall bestå av:

  • Denna blankett ifylld och undertecknad (fästes överst på ansökan)
  • Fritt formulerad ansökan
  • Ämbetsbetyg (kopia)
  • Skatteintyg (kopia) dvs. ett intyg där den sökandes inkomster framkommer
  • Studieintyg (kopia)

Vänligen häfta ihop ansökan. Observera att ansökningarna inte returneras. Ansökan skickas till:

Gustaf Alfred Hastigs stiftelse
PB 1/00151 Helsingfors

Stipendierna utbetalas under höstterminen. Stipendium kan beviljas högst tre gånger.

Enbart de ansökanden som beviljas stipendium meddelas under november månad.